Podstawowa Opieka Pielęgniarska i Położnicza

w rejonie miasta i gminy Ostrów Wielkopolski

NZOZ Panaceum - Kompleksowa Opieka Pielęgniarska i Położnicza

Profesjonalne świadczenia w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Opieka pielęgniarki i położnej dla ubezpieczonych i zadeklarowanych pacjentów realizowana jest w gabinecie oraz w miejscu zamieszkania, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 18.00

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarki i położnej udzielane są bezzwłocznie w dniu zgłoszenia. W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych sytuacjach pielęgniarka i położna środowiskowo-rodzinna udziela świadczeń w uzgodnionym terminie.

Komunikat w związku z koronawirusem SARS-COV-2

Ze względu na stan pandemii wirusa SARS- CoV-2, NZOZ Panaceum udziela również świadczeń z zakresu zadań pielęgniarki i położnej POZ w formie porad telefonicznych, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie standardu teleporady w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Nasze numery telefonów dostępne są dla pacjentów na stronie internetowej przy nazwisku konkretnej pielęgniarki/położnej.

 • Termin teleporady ustala pielęgniarka/ położna w porozumieniu z pacjentem/ pacjentką lub opiekunem ustawowym.
 • Teleporada rozpoczyna się od potwierdzenia tożsamości pacjenta lub opiekuna ustawowego pacjenta.
 • Teleporada realizowana jest w warunkach gwarantujących poufność, w tym zapewnia brak dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności. Wyniki i zalecenia z udzielonego świadczenia odnotowane są w dokumentacji medycznej pacjenta.
 • Teleporada nie wyklucza możliwości realizacji bezpośredniej wizyty domowej jeśli stan zdrowia pacjenta tego wymaga.

Ankieta wstępnej kwalifikacji


Pielęgniarki

środowiskowo-rodzinne

Marzanna Domańska

tel. 608 344 759

Krystyna Juszczak

tel. 695 769 996

Lidia Jankowiak

tel. 604 590 268

Alicja Korycińska

tel. 601 147 411

Agnieszka Krawczyńska

tel. 601 147 440

Elżbieta Wojtasiak

tel. 601 948 968

Położne

środowiskowo-rodzinne

Izabela Mej

tel. 606 267 031

mgr Maria Woźniak

tel. 604 187 423

NZOZ Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych "Panaceum"

ul. Jana Mertki 13 pok. 202
63-400 Ostrow Wielkopolski

Tel. stacjonarny 0 62 591 19 23
Tel. komórkowy 0 602 484 936

Gabinet czynny:

Położne: Poniedziałek - Piątek, 8.00 - 10.00
Pielęgniarki: Poniedziałek - Piątek, 10.00 - 12.00 oraz 16.30 - 17.30

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Środowiskowo – Rodzinnych „Panaceum” Maria Woźniak, Alicja Korycińska i Partnerzy spółka partnerska z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Mertki 13/202, 63-400 Ostrów Wielkopolski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000016850, NIP: 6222415437. Administrator danych osobowych świadczy usługi w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia jako Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych „Panaceum” (dalej jako NZOZ Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych „Panaceum”);
 2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się pod adresem: iod@panaceum.osw.pl

Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu następujące akty prawne:

 1. Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (dalej jako Ustawa o prawach pacjenta),
 2. Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia),
 3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (dalej jako Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej),
 4. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (dalej jako Ustawa o działalności leczniczej),
 5. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (dalej jako Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

Cele przetwarzania Podstawa prawna przetwarzania
Ustalenie Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczenia (zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, umawianie wizyt przez telefon, przy stanowiskach recepcyjnych, gabinecie pielęgniarek i położonych) Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta
Kontakt z Panią/Panem z wykorzystaniem podanego numeru telefonu lub adresu e-mail (potwierdzenie/odwołanie wizyty, udzielenie informacji) Art. 6 ust. 1 lit. f – usprawiedliwiony interes Administratora, którym jest obsługa okołoświadczeniowa i efektywne zarządzenie terminami wizyt (grafikiem)
Udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania Art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) RODO w związku z Ustawą o prawach pacjenta, Ustawą o działalności leczniczej, Ustawą o systemie informacji w ochronie zdrowie, Ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej, Ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej
Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej Art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta w zw. z art. 18 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej
Archiwizacja oświadczeń i upoważnień nadawanych przez Panią/Pana innym osobom do dostępu do dokumentacji medycznej i udzielania informacji na temat Pani/Pana zdrowia Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta

Państwa dane osobowe, o których mowa powyżej, przekazywane będą odbiorcom takim jak:

 1. Narodowemu Funduszowi Zdrowia,
 2. osobom upoważnionym przez Panią/Pana do dostępu do dokumentacji medycznej i uzyskiwania informacji o Pani/Pana stanie zdrowia na podstawie art. 26 Ustawy o prawach pacjenta,
 3. innym podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych, jeżeli dane te są niezbędne do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 4. dostawcom systemów informatycznych i usług IT,
 5. podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentacji medycznej,
 6. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze obowiązków, w tym w szczególności podmiotom o którym mowa w art. 26 ustawy o prawach pacjenta.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w związku z prowadzeniem dokumentacji medycznej będą przetwarzane przez czas realizacji świadczeń zdrowotnych i przechowywane przez 20 lat od roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych art. 29 Ustawy o prawach pacjenta.

Po upływie wyżej wskazanych okresów dane osobowe zostaną trwale usunięte lub przechowywane będą w celach archiwizacyjnych, jeżeli obowiązek archiwizacji będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez NZOZ Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych „Panaceum”, mają Państwo:

 1. prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych,
 2. prawo żądania usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
 3. prawo do uzyskania kopii Państwa danych osobowych przetwarzanych przez Administratora danych osobowych,
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych przez Administratora danych osobowych,

z zastrzeżeniem jednak zasad gromadzenia i przetwarzania danych w dokumentacji medycznej, wskazanych w Rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta oraz w ustaw szczególnych.

Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi w zakresie naruszenia przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. do organu nadzorującego przetwarzanie danych - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże obligatoryjne względem tych danych, których podanie wynika z Ustawy o prawach pacjenta, Ustawy o działalności leczniczej lub innych ustaw szczególnych.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa realizacji świadczeń zdrowotnych, w tym także uniemożliwienie umówienia/potwierdzenia/odwołania wizyty lub udzielenia innych informacji przez telefon lub e-mail.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt: iod@panaceum.osw.pl